Gratis

Verzending boven de € 250,-

Contact

Mobiel: 06 832 14 538

De Hoop Technisch Textiel B.V.
Kamille 17
7891 WD Klazienaveen

Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, te sluiten en gesloten tussen De Hoop Technisch Textiel B.V. als verkoper, in het kader van de uitoefening van het door haar gevoerde bedrijf te verkopen handelsproducten, met een koper respectievelijk, dan wel op daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door haar als verkoper gedane aanbieding.

1.2
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt De Hoop Technisch Textiel B.V. in deze algemene voorwaarden aangeduid als gebruiker en de koper als wederpartij.

2. Totstandkoming van overeenkomsten 

2.1
Orders en/of opdrachten worden door de gebruiker zoveel mogelijk schriftelijk dan wel per e-mail bevestigd met een vaste verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

2.2
De overeenkomst(en) gelden op datum bevestiging als gesloten en worden qua inhoud bepaald naar de tekst van bevestiging, tenzij enige afwijkende overeenkomst door de wederpartij kan worden aangetoond.

2.3
In het geval binnen 8 dagen naar verzending de juistheid of de inhoud van de bevestiging door de wederpartij schriftelijk worden bestreden, geld(t) en de overeenkomst(en) als niet gesloten.

3. Aanbiedingen

3.1
Iedere aanbieding c.q. prijsopgave is vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld en dient als één geheel te worden beschouwd.  

3.2
Ten aanzien van in een aanbieding gebruikte afbeelding, catalogi, tekeningen, ontwerpen en monsters geldt het bepaalde in artikel 5.

4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen en monsters

Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en monsters geven slechts een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen. Nimmer zijn deze bepalend voor samenstelling en/of kwaliteit van de te leveren goederen. Aangezien maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Ook dan echter zijn geringe afwijkingen toegestaan.

5. Prijzen

5.1
Alle prijzen, inclusief de in de aanbiedingen of prijsopgave(n) vermelde, zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

5.2
De ten tijde van de koop of opdracht verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostenbepalende factoren. Optredende wijzigingen in die factoren, die op datum van sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en/of optreden door omstandigheden die niet door gebruiker zijn te beïnvloeden, kunnen in het geval de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering, c.q. datum van uitvoering van de overeenkomst langer is dan drie maanden, door gebruiker aan de wederpartij doorberekend worden.

6. Eigendomsrechten en rechten van intellectuele of industriële eigendom

Het eigendomsrecht, het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op door gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, monsters of anderszins berusten uitsluitend bij gebruiker.

7. Levering en risico

7.1
Levering van goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding aan de wederpartij van de goederen op de overeengekomen plaats, dan wel op de meest nabijgelegen plaats die voor het vervoermiddel redelijkerwijze te bereiken is.

7.2
De goederen worden te allen tijde vervoerd voor rekening en risico van de wederpartij met een door de gebruiker gekozen vervoermiddel.

7.3
De wederpartij dient te allen tijde diens volledige medewerking aan de leveringshandeling te verlenen. De wederpartij draagt zorg voor het lossen, daarnaast rust op de wederpartij een onderzoeksplicht in die zin dat hij geacht wordt te hebben gecontroleerd of de inhoud van het document als in lid 5 van dit artikel omschreven de hoeveelheid en hoedanigheid van de goederen juist weergeeft.

7.4
In geval van levering op afroep is de wederpartij verplicht de goederen binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen met dien verstande dat bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn, een termijn van maximaal 2 maanden geldt, gerekend van de datum van het tot stand komen van de overeenkomst. Bij gebreke van afname door koper binnen de termijnen als hiervoor omschreven, is gebruiker gerechtigd de verkochte goederen aan de wederpartij in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van de koper op te slaan, dan wel de overeenkomst door verwittiging hiervan aan de wederpartij te ontbinden zonder dat gerechtelijke tussenkomst zal zijn verreist. Indien gebruiker factureert zijn de betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, inclusief de kosten voor opslag. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de wederpartij gehouden alle door verkoper geleden schade, dan wel te lijden schade, te vergoeden.

7.5
Een bij aflevering vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid juist weer te geven, tenzij de wederpartij eventuele bezwaren en/of onjuistheden onverwijld na ontdekking schriftelijk aan de gebruiker heeft kenbaar gemaakt. De wederpartij komt niet het recht toe betaling(en) op te schorten van hetgeen wel conform het in dit lid genoemde document is geleverd.

7.6
Door de gebruiker opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering. Nimmer kan een levertijd gelden als een fatale termijn. Bij overschrijving van een levertijd heeft de wederpartij niet het recht de order/opdracht te annuleren, doch dient gebruiker schriftelijk te worden gesommeerd alsnog binnen een redelijk termijn –minimaal 3 weken- te leveren.

8. Garantiebepaling

8.1
De Hoop Technisch Textiel B.V. staat in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde zaken, met dien verstande dat De Hoop Technisch Textiel B.V. als gevolg van niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na levering de niet deugdelijk geleverde zaken, ter keuze van De Hoop Technisch Textiel B.V., zal vervangen of herstellen.

8.2
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig of onjuist gebruik c.q. onderhoud;

- een door afnemer zelf of door derden, zonder toestemming van De Hoop Technisch Textiel B.V., aangebrachte wijziging of reparatie;

- het gebruik van de zaak voor andere dan normale doeleinden of naar het oordeel van De Hoop Technisch Textiel B.V. het op onoordeelkundige wijze behandelen of onderhouden van de zaak;

- het niet opvolgen van de schriftelijke instructies en aanwijzingen van De Hoop Technisch Textiel B.V.

8.3
Onder de garantie met betrekking tot de levering van goederen, vallen gebreken die het gevolg zijn van:

- een ondeugdelijk ontwerp van de geleverde zaak door de opdrachtnemer en/ of diens leveranciers;

- een materiaalfout aan de geleverde zaak door de opdrachtnemer en/ of diens leveranciers;

- een fabricagefout aan de geleverde zaak door de opdrachtnemer en/ of diens leveranciers.

Gebreken ontstaan ten gevolge van bovenstaande oorzaken zullen na overleg door De Hoop Technisch Textiel B.V. hersteld of vervangen worden. De kosten voor deze herstel- of vervangingswerkzaamheden geschieden voor rekening van De Hoop Technisch Textiel B.V.. Tevens wordt De Hoop Technisch Textiel B.V. eigenaar van de vervangen zaken en/ of onderdelen. Ten aanzien van door De Hoop Technisch Textiel B.V. van derden betrokken materialen en producten gelden tegenover de opdrachtgever de garantiebepalingen van de leverancier van De Hoop Technisch Textiel B.V.. De garantie is van kracht 3 maanden na aflevering c.q. gedurende de periode dat de garantie van de leverancier van De Hoop Technisch Textiel B.V. duurt. Onder de garantie met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, vallen gebreken die het gevolg zijn van niet deugdelijk verrichte montagewerkzaamheden of andere diensten. De Hoop Technisch Textiel B.V. zal gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk de overeengekomen werkzaamheden opnieuw uitvoeren. De kosten voor deze werkzaamheden geschieden voor rekening van De Hoop Technisch Textiel B.V.

8.4
Voor de vervangen zaken en onderdelen dan wel de gepleegde herstelwerkzaamheden geldt een garantietermijn van 3 maanden.

8.5
Teveel geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van De Hoop Technisch Textiel B.V..

8.6
Wanneer afwijkende garantietermijnen van toepassing zijn, wordt dit altijd op de offertes vermeld.

8.7
De garantie van De Hoop Technisch Textiel B.V. geldt niet voor zaken, die als “gebruikt” worden geleverd, doch wel op de verrichte arbeid die aan de zaken zijn verricht.

8.8
De garantie voor zaken, die De Hoop Technisch Textiel B.V. niet zelf heeft vervaardigd, is beperkt tot de garantie die De Hoop Technisch Textiel B.V. bij haar leveranciers blijkt te kunnen realiseren.

8.9
Bovengenoemde garantie geldt niet indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met De Hoop Technisch Textiel B.V. gesloten overeenkomst voortvloeit.

8.10
De in dit artikel omschreven garantie is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Hoop Technisch Textiel B.V.

8.11
De verplichtingen en aansprakelijkheid van De Hoop Technisch Textiel B.V. zijn beperkt tot de garantieverplichtingen.

9. Overmacht

9.1
Overmacht aan de zijde van de gebruiker schort diens verplichtingen gedurende de duur ervan op, onverminderd het recht van de gebruiker om betaling te vorderen van hetgeen hij reeds geleverd en/of gepresteerd heeft.

9.2
Onder overmacht wordt (mede) verstaan alle aan gebruiker niet toe te rekenen omstandigheden, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel en niet of het niet tijdig voldoen van verplichtingen door toeleveranciers en/of onderaannemers.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van de gebruiker, totdat de vorderingen betreffende het geleverde, alsmede vorderingen ingevolge het tekortschieten van de nakoming van de overeenkomst, door de koper volledig zullen zijn voldaan.

11. Betaling

11.1
Betaling dient te allen tijde zonder enige korting te gescheiden. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betaling dient plaats te vinden door overmaking op een door hem aangegeven bank- of girorekening. Ingeval schriftelijk geen aansluitende betalingstermijn is gesteld, dient betaling uiterlijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het moment, dat gebruiker een bedrag op diens rekening krijgt bijgeschreven is bepalend voor het tijdstip van betaling.

11.2
Elke betaling van een geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens van de verschenen rente en ten slotte van de hoofdsom en de lopende rente.

11.3
Indien betaling van geleverde goederen uitblijft, is gebruiker gerechtigd deze bij de koper weg te (doen) halen.

11.4
De wederpartij is niet gerechtigd goederen, die nog niet volledig zijn betaald, c.q. waarop het eigendomsvoorbehoud ex artikel 10 nog rust, anders dan tengevolge van normale verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht, in de ruimste zin des woords, te verschaffen.

11.5
Bij overtreding van één der voorgaande bepalingen, is de vordering van verkoper terstond en ineens opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen regelingen.

11.6
De gebruiker heeft immer het recht, alvorens tot levering, dan wel tot verdere levering over te gaan, genoegzame zekerheid van de wederpartij te vorderen, opdat de wederpartij diens betalingsverplichtingen zal nakomen. Mocht verzochte zekerheidsstelling niet binnen een daartoe gestelde termijn zijn verstrekt, dan is gebruikers vordering terstond opeisbaar en heeft hij het recht de overeenkomst, dan wel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling te ontbinden.

11.7
Mocht de betaling niet uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, hebben plaatsgevonden, dan verkeerd de wederpartij van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim, derhalve zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. De totale vordering van de gebruiker is in zo’n geval terstond opeisbaar.

11.8
Bij non-betaling op de vervaldag komen eventueel op de factuur aangeduide kortingen, c.q. overeengekomen kortingen te vervallen en is de wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling, een rente aan verkoper verschuldigd van één procent (1%) per maand, of een gedeelte daarvan, zulks ingaande op de vervaldag. Uit het enkele feit, dat de gebruiker zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten. Mocht ter zake van incassomaatregelen het faillissement van de wederpartij worden aangevraagd, dan is deze buiten de hoofdsom, rente en incassokosten eveneens de in het betreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van faillissementaanvrage verschuldigd.

11.9
Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak overgaat en verder indien beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is gebruiker terstond gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen - geleverde goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van schaden, gederfde winst, interest en eventuele ontstane incassokosten.

12. Reclames en retourzendingen

12.1
De wederpartij is direct na levering verplicht te controleren op manco’s, gebreken en dergelijke. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt indien deze niet op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, schriftelijk aan gebruiker zijn gemeld. Gebreken, manco’s en dergelijke die bij de controle niet geconstateerd konden worden, dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld eveneens op de kortst mogelijk termijn doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat zij geconstateerd zijn of in redelijkheid geconstateerd konden worden.

12.2
Indien de reclame gegrond is zal de gebruiker te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen waarop de reclame betrekking heeft, hetzij herstelwerkzaamheden verrichten. Tot verdere schadevergoeding en/of tot vergoeding van indirecte schade(n) is gebruiker niet verplicht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

12.3
De wederpartij heeft nimmer het recht om ontvangst van de gekocht goederen te weigeren of om deze retour te zenden zonder de schriftelijke akkoordbevinding hieromtrent van de gebruiker.

13. Aansprakelijkheid

De gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken in producten die gebruiker niet zelf heeft verkocht, vervaardigd of verricht, behoudens indien en voor zover deze producten en werkzaamheden door hemzelf zijn gegarandeerd of dwingendrechtelijk anders is bepaald. Garanties leiden niet tot verdergaande aansprakelijkheid dan in die garanties is aangegeven. In alle gevallen, ook indien garanties zijn afgegeven, is gebruikers aansprakelijkheid beperkt tot het voor de geleverde goederen gefactureerde bedrag. Indien gebruiker ten gevolge van gebreken herstelwerkzaamheden uitvoert en/of leveringen verricht, dan wordt voor de beperking van gebruikers aansprakelijkheid de waarde van één en ander op normale factuurwaarde gesteld.

14. Annulering

Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft de gebruiker het recht volledige vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interesten waaronder winstderving.

15. Geschillen en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en alle tussen de gebruiker en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, dan wel uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van rechtbank Zwolle.

Website ontwikkeld door: X-Interactive.nl